honguyen banner

LỄ TẾ ÂM HỒN NGÀY THẤT THỦ KINH ĐÔ NĂM 1885

Thứ sáu - 28/06/2024 04:00
Với lòng kính ngưỡng khi di tích đàn Âm Hồn được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tôn tạo và phục hồi năm 2023 và vừa kịp hoàn thành vào đúng dịp tổ chức Lễ tưởng niệm cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế ngày 5.7.1885 (tức 23.5 năm Ất Dậu) năm nay, 2024.

Tông thất Nguyễn Phúc Vĩnh Ba đã có đôi câu đối phụng cúng để tỏ lòng kính ngưỡng:
1. Diệt tặc diệt thù, phấn thân nhưng tận lực
滅 賊 滅 讎, 粉身 仍 盡 力
Vị dân vị quốc, toái cốt diệc cam tâm
爲 民 爲 國, 碎 骨 亦 甘 心
𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎:
𝐺𝑖𝑒̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑐 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̀, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑠𝑢̛́𝑐
𝑉𝑖̀ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑎́𝑡 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎𝑚 𝑙𝑜̀𝑛𝑔.
2. Hữu linh tử sĩ phù quốc tộ
有 靈 死 士 扶 國 祚
Bất khuất anh hồn hộ chúng sanh
不 屈 英 魂 護 眾 生
𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎:
𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢̛̉ 𝑠𝑖̃ 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀
𝐶𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔.
Trong nghi thức trang trọng và thành kính, sáng nay 28/06/2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chủ trì buổi tế cùng với sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh Bình, phó chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, và các lãnh đạo sở, địa phương trong tỉnh.
Lễ tế Âm hồn thất thủ kinh đô 23-5 của người Huế là một lễ cúng đặc biệt. Một lễ cúng nặng tình đồng bào, nghĩa nhân văn.
————
ĐÀN ÂM HỒN
Đ𝑎̀𝑛 𝐴̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑜̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑜̂́ 73 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑂̂𝑛𝑔 𝐼́𝑐ℎ 𝐾ℎ𝑖𝑒̂𝑚, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐻𝑜̀𝑎, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑢𝑒̂́, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝑡𝑢̛̣, 𝑐𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑖́𝑛ℎ, 𝑛𝑎𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑙𝑎̃𝑜 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑢̛̉ 𝑛𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̉ 𝐾𝑖𝑛ℎ đ𝑜̂ 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 5.7.1885 (𝑡𝑢̛́𝑐 23.5 𝑛𝑎̆𝑚 𝐴̂́𝑡 𝐷𝑎̣̂𝑢).
𝑁𝑎̆𝑚 1894, 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂́ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎́𝑖 (1889-1907) 𝑐ℎ𝑜 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 Đ𝑎̀𝑛 𝐴̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢̛̉ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 24.5 𝐴̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ (𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 23 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘𝑦̣. 𝑇𝑎́ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̣̂𝑢, 𝑣𝑜̛̣ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂́ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑀𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃ℎ𝑢̣𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂𝑛).
𝑁𝑎̆𝑚 2013, 𝑑𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡𝑖̉𝑛ℎ.
𝑁𝑎̆𝑚 2023, 𝑑𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ đ𝑎̀𝑛 𝐴̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖.
𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 2018, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐵𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝐷𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝐶𝑜̂́ đ𝑜̂ 𝐻𝑢𝑒̂́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎́𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́ 𝐴̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑑𝑖̣𝑝 23.5 𝑎̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑛𝑔𝑎̃ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̉.

stringrating

Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây